Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Back

Životopisy svätých

Bl. Martin Martinez Pascual, mučeník /18. 8. 2019/ * 11. november 1910, Španielsko † 18. august 1936, Španielsko

Bl. Martin Martinez Pascual, mučeník Martin Martinez Pascual sa narodil 11. novembra 1910 v meste Valdealgorfa, Teruel v Španielsku. Bol synom tesára Martína Martina Callao a Francisci Pascual Amposta. Martin bol pokrstený hneď na druhý deň po svojom narodení, vo veku jedného dňa. Bolo to odmalička nábožensky založené dieťa. V roku 1934 nastúpil na cestu kňazstva, keď začal študovať v seminári v diecéze Zaragoza v Španielsku. Kňazskú vysviacku mal 15. júna 1935 v diecéze Tortosa v Španielsku. Vyučoval na odbornom kolégiu San José de Murcia a potom vyučoval latinčinu v seminári v Murcii, v Španielsku, kde bol považovaný za vynikajúceho lektora . Keď v Španielsku vypukli hrôzy občianskej vojny, blahoslavený Martín vzal z kaplnky všetky premenené hostie a skrýval sa po rôznych šopách, jaskyniach a senníkoch. Niekoľko dní sa úspešne vyhýbal milícii, ale potom ho chytili a uvrhli do väzenia, kde strávil zvyšok svojich dní posluhovaním ostatným väzňom, spovedaním a roznášaním Eucharistie, ktorú predtým zachránil. Keď nastal čas popravy, spýtali sa ho, či by chcel stáť odvrátený od pušiek, na čo on dal zápornú odpoveď. Keď mal možnosť naposledy niečo povedať, požehnal ich so slovami, že tak robí preto, aby im Boh nezapočítaval šialenstvo, ktoré páchajú. Potom zakričal: „VIVA CRISTO REY!” („Nech žije Kristus Kráľ!“). Tesne pred výstrelmi nechal fotografa, republikána Hansa Guttmana, aby urobil niekoľko záberov. V jeho očiach je možné vidieť predtuchu večnosti, radosť verného kňaza. Za blahoslaveného ho vyhlásil 1. októbra 1995 dnes už svätý Ján Pavol II. Jeho sviatok sa slávi 18. augusta. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations