Symbol pastiera...

Bezprostredným pozadím Ježišovej reči o pastierovi je Starý Zákon, kde sa sám Boh ukazuje ako Pastier Izraela. Stačí pozrieť na Žalm 23: „ Pán je môj Pastier, nič mi nechýba... “               Obraz  Boha ako pastiera je podrobne opísaný v knihe proroka Ezechiela v 34 až 37 kapitole. Je to...
Čítaj ďalej o Symbol pastiera... »

Symbol chleba...

Pozrime sa na úvod na rozprávanie o zázračnom rozmnožení chleba. Odporúčam prečítať 6. kapitolu Jánovho evanjelia – vhodné aj na rozhovor s tými, ktorí neveria v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. (Jn 6, 1-65) Ježiš zázračne rozmnoží 5 chlebov a nasýti sa nimi 5000 mužov. Ježiš ukazuje, že má moc urobiť takýto viditeľný zázrak. Ale jeho cieľom nie je v prvom...
Čítaj ďalej o Symbol chleba... »

Symbol vína...

  Náročné - ale nádherné. Naposledy sme hovorili o symbole vody – prameňa – a dnes budeme hovoriť o symbole vína, viniča.                 Začneme známou svadbou v Káne. Majme na pamäti, že víno je predovšetkým symbolom sviatku – radosti  - oslavy. A tento dar vína je...
Čítaj ďalej o Symbol vína... »

Veľké obrazné reči Jánovho evanjelia

Mohla by nás zaujať otázka autorstva – kto napísal toto evanjelium – bol to naozaj apoštol Ján? Nebudeme sa tým zaoberať podrobne, ale pozrime na tieto citáty: „ A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili.“ (Jn 19,35) Podobne: „ Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo...
Čítaj ďalej o Veľké obrazné reči Jánovho evanjelia »

Podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi

 (Lk 10, 25-37)   V tomto podobenstve kladie učiteľ zákona Ježišovi otázku, ktorú môžeme nazvať – jedna zo základných ľudských otázok: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života.“ (Kiežby sa aj dnes všetci pýtali – čo treba robiť – aby sme dosiahli večný život – a keby sato opýtali Krista a nie hocikoho...) Pán Ježiš ho odkazuje na Sväté...
Čítaj ďalej o Podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi »

A neuveď nás do pokušenia ...

Znenie tejto prosby je pre mnohých mätúce, ba pohoršujúce. Môže nás Boh uviesť do pokušenia? Či? Pokušenie samozrejme prichádza od zlého, diabla. /Vidíme to aj pri pokúšaní Ježiša na púšti, že pokušenie prichádza od Zlého a tiež vidíme ako Ježiš zdoláva diablove pokušenia./ Avšak k ešte lepšiemu objasneniu pokušenia nám môže pomôcť nahliadnutie do knihy Jób. Satan stojac...
Čítaj ďalej o A neuveď nás do pokušenia ... »

Chlieb náš každodenný daj nám dnes ...

V tejto prosbe -z modlitby Otčenáš- môžeme vidieť, že Boh vie aj o našich ľudských potrebách. On, ktorý síce hovorí učeníkom: „ Nebuďte ustarostený o svoj život, čo budete jesť... “ (Mt 6,25), nás predsa len pozýva, aby sme sa modlili za svoju poživeň a aby sme tak našu starosť preniesli aj na Boha. Chlieb je plodom zeme a práce ľudských rúk – no zem...
Čítaj ďalej o Chlieb náš každodenný daj nám dnes ... »

Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi

Z tejto prosby je zrejmé, že v prvom rade existuje nejaká Božia vôľa s nami /niečo čo chce Boh od nás/ a my by sme sa mali snažiť spoznávať túto jeho vôľu a uskutočňovať ju – mala by byť meradlom pre našu vôľu. To, čo chce on, by sme sa mali učiť chcieť aj my. O to vlastne v tejto prosbe počas modlitby otčenáš prosíme. Hovoríme, aby sa i tu na zemi...
Čítaj ďalej o Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi »

Otče náš - Posväť sa meno tvoje

Táto prosba Otčenáša nám pripomína druhé Božie prikázanie – nevezmeš Božie meno nadarmo. Čo to je to Božie meno? Môžeme si predstaviť v tomto momente obraz Mojžiša, ako komunikuje s Bohom v horiacom kre. A tento Boh ho posiela do Egypta, aby vyslobodil Izraelský národ. Má sa v Božom mene dožadovať u faraóna, aby prepustil jeho ľud.  Vo vtedajšom svete však...
Čítaj ďalej o Otče náš - Posväť sa meno tvoje »

Blahoslavení lační a smädní... Blahoslavení čistého srdca...

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení Ide tu o ľudí, ktorí hľadajú opravdivú spravodlivosť a opravdivé dobro. Sú to ľudia túžob. Túžia po dobre. Neudúšajú v sebe ten nepokoj srdca, ktorý človeka vedie k tomu, čo je väčšie, lepšie, krajšie. Nenechajú si udusiť nikým a ničím ten nepokoj – tú túžbu. Dokonca sú schopní prelamovať...
Čítaj ďalej o Blahoslavení lační a smädní... Blahoslavení čistého srdca... »

Otče náš, ktorý si na nebesiach

Bohu smieme povedať Otec. Slovo Otec  - to je asi to najlepšie slovo, ktoré sa našlo v našom pozemskom slovníku na to, aby nám priblížilo to aký Boh je a aký vzťah má Boh k nám. Isteže slovo otec pre dnešného človeka možno veľa neznamená, najmä, keď ho naši otcovia pokrivia – ten obraz a zmysel otcovstva –  alebo tak, že deťom chýba skúsenosť otca ako taká. Preto sa...
Čítaj ďalej o Otče náš, ktorý si na nebesiach »

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení ...

Ježiš blahoslaví plačúcich – ale je naozaj dobré plakať? Pozrime sa na to z tohto pohľadu - existujú dva druhy plaču - smútku - 1. smútok, ktorý stratil nádej, ktorý už neverí v pravdu, lásku, a preto zvnútra rozkladá a ničí človeka. /To sú beznádeje, depresie.../ 2. je smútok, ktorý pochádza z otrasu pravdou a ktorý privádza človeka...
Čítaj ďalej o Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení ... »

Otče náš - úvod

Uvedomme si Bratia a sestry tú veľkú milosť, že Boh mi dovoľuje prihovoriť sa mu v modlitbe. Boh je ochotný nadviazať so mnou dialóg a počúvať ma. /Nie je to naopak – ty buď Bože rád, že som si našiel na teba čas a dačo ti porozprávam či tu v kostole zaspievam atď./ Vďaka modlitbe Boh pre nás nie je vzdialený neznámy, nedosiahnuteľný, ale naopak – dokonca nám chce...
Čítaj ďalej o Otče náš - úvod »

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

Tu vidíme súvislosť medzi Božím synovstvom a kráľovstvom pokoja. (Tí, ktorí sa snažia budovať Božie kráľovstvo, ktoré je kráľovstvom pokoja – dostávajú pomenovanie Boží synovia.) Preto nás toto blahoslavenstvo pozýva k tomu, aby sme boli a aby sme konali to, čo koná skutočný Boží Syn - Ježiš a tak sme sa aj my sami stali naozaj „Božími synmi“. Začína sa to týmto...
Čítaj ďalej o Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi »

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. (Mt 5,5) Je to vlastne citát žalmu 37: „ Tichí však zdedia zem .“ (Ž 37,11) Kto sú to tí tichí? V gréckej Biblii je použité slovo praeis – v preklade mierni, tichí. Je to však preklad hebrejského slova anawim , ktorým sa označovali Boží chudobní, o ktorých bola reč pri prvom blahoslavenstve. Takto sa oba tieto...
Čítaj ďalej o Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme »

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Starý  názor, ktorý prevládal v starozákonnom myslení, že spravodlivému sa darí dobre a že chudoba je následkom zlého, hriešneho života (teda súvis medzi správaním a odplatou) už bol neudržateľný. Lebo práve chudobní sú v skutočnosti často oveľa viac bližšie k Bohu práve vo svojej chudobe a pokore - na rozdiel od boháčov, ktorí stavajú často len sami na sebe...
Čítaj ďalej o Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo »

Blahoslavenstvá – úvod

Píše sa, že Ježiš vystúpil na vrch /aj sa to volá reč na vrchu/– môžeme tu vidieť spojitosť s Mojžišom, ktorý vystúpil na vrch Sinaj, kde dostal desatoro. Reč na vrchu sa dá teda chápať ako „doplnenie“ „naplnenie“ „prehĺbenie chápania“ desatora. Reč na vrchu – o čo tu ide? V tejto reči nám Matúš predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša. /Už sme o tom raz hovorili, keď...
Čítaj ďalej o Blahoslavenstvá – úvod »

Aké je Božie kráľovstvo?

Ježiš hlásal: „ Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu .“ (Mk 1,14)  Týmito slovami opisuje evanjelista Marek začiatok a obsah Ježišovho ohlasovania. Obsahom Ježišovho posolstva je teda pokánie /o tom sme už hovorili – aj v súvislosti s Jánom Krstiteľom/ a potom ešte evanjelium – čo to je? Preklad tohto slova pozná...
Čítaj ďalej o Aké je Božie kráľovstvo? »

Druhé a tretie pokušenie Krista

Pri druhom pokušení sa diabol ukazuje ako znalca Sv. Písma – berie Ježiša na vrchol chrámu a hovorí mu, aby skočil dole a cituje žalm 91,11: „Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. “ Ježišova odpoveď z Božieho Slova však je: „ Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .“...
Čítaj ďalej o Druhé a tretie pokušenie Krista »

Prvé pokušenie Krista

Ježiš sa celkom pripodobňuje ľuďom, dovoľuje diablovi, aby ho pokúšal – ale samozrejme hriech nespácha a ukazuje aj nám ako víťaziť nad pokušeniami. „ Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu .“ (Hebr 4,15) /Vieme, že akékoľvek pokušenia nie sú hriechom, až keď v nich máme záľubu a vôľou sa k nim prikláňame – vtedy sa stávajú hriechom./   Podstatou...
Čítaj ďalej o Prvé pokušenie Krista »

Ježišov krst

Nech je týchto pár podnetov našou prípravou na blížiacu sa nedeľu Pánovho krstu. Krst ku ktorému vyzýval Ján Krstiteľ mal byť vyjadrením obrátenia, ktoré novým spôsobom a navždy chce určiť celý život človeka. Bolo to veľmi vážne a radikálne rozhodnutie – celkom zmeniť svoj doterajší zlý život.
Čítaj ďalej o Ježišov krst »

Dvanásťročný Ježiš

Evanjelista Lukáš nám zanechal kúsok tradície z Ježišovho detstva. Dozvedáme sa, že Jozef a Mária putovali každý rok na sviatky do Jeruzalema, lebo iba tam mali židia svoj chrám. Z toho teda vyplýva, že Ježišova rodina bola nábožná a zachovávala Zákon. V knihách Starého zákona je napísané, aby počas troch veľkých sviatkov – Paschy, Sviatku týždňov (Turíc) a Sviatku...
Čítaj ďalej o Dvanásťročný Ježiš »

Útek do Egypta

  Ako to bolo? Sv. Jozef - dostáva vo sne usmernenie od anjela, aby ušli z Betlehema do Egypta, lebo Herodes chce dať dieťa zabiť (Mt 2,13). Pre Herodesa to nebolo nič nezvyčajné - dal zabiť aj vlastných synov – Alexandra, Aristobula a aj Antipatra – bál sa, aby mu nevzali trón. Uvažoval teda iba v kategóriách moci. Hneď prvé povzbudenie pre nás: - Aj my si...
Čítaj ďalej o Útek do Egypta »

Hľadači z východu

Hľadači z východu Rôzne pomenovania by sme mohli použiť na starých známych troch kráľov. A prečo by sme ich vlastne chceli premenovať? Lebo názov traja králi je tu vďaka dlhej tradícii, ktorá ich takto nazvala – ale v skutočnosti – nevieme, či boli kráľmi a či boli traja? (To, že boli traja sa usudzuje na základe troch darov.) Božie Slovo hovorí, že sú to mudrci...
Čítaj ďalej o Hľadači z východu »

Proroci Simeon a Anna

Keď prichádzajú Mária a Jozef, obetovať svojho syna do chrámu, aby splnili Mojžišov zákon, stretávajú sa s prorokom Simeonom a prorokyňou Annou (krátko sa najskôr venujme jej). Božie Slovo o nej píše, že z chrámu neodchádzala a vo dne v noci slúžila Bohu – to je niečo – akoby prvá kontemplatívna rehoľníčka. Chrám je jej domovom. Žije iba pre pána Boha a pri...
Čítaj ďalej o Proroci Simeon a Anna »

S narodením Ježiša Krista to bolo takto...

  Lukáš dáva narodenie Ježiša do historického kontextu sčítania ľudu za cisára Augusta – dokonca ho datuje ešte podrobnejšie – keď Sýriu spravoval Kvirínius ... Tak sa nám ponúka ešte väčšia vierohodnosť týchto udalostí a vyplýva z toho, že Ježiš nepôsobil v neurčitej dobe, ale patrí do presne datovateľného času. Teda je reálnou historickou postavou. Aj vďaka...
Čítaj ďalej o S narodením Ježiša Krista to bolo takto... »

Emanuel – Boh s nami

  Keď anjel oznámil Jozefovi Ježišovo narodenie a jeho poslanie – že vyslobodí svoj ľud z hriechov – o tom sme hovorili naposledy – dopĺňa evanjelista Matúš tento oznam tým, že poukazuje na dávne proroctvo, ktoré Starý zákon (SZ) predpovedal. Poukazuje na to, že slová (SZ)  čakali na tieto udalosti, ktoré sa dejú a mali pripraviť izraelský ľud na ich...
Čítaj ďalej o Emanuel – Boh s nami »

Pripravte cestu Pánovi

Don Bosco hovoril: „ Keď hovoríte dve slová z kazateľnice, jedno nech je o dobrej svätej spovedi.“ A aj niektorí z vás ma povzbudili, aby som túto tému spomenul – tak myslím si, že nám tu dnes aj celkom dobre pasuje. Mali by sme hovoriť o Jánovi Krstiteľovi a pokračovať v tajomnom zvestovaní narodenia Pána Ježiša. Pozrime aký to má súvis s tou sv....
Čítaj ďalej o Pripravte cestu Pánovi »

Krátky pohľad na zvestovanie Pána Ježiša a Jána Krstiteľa

  Možno vám niekedy vŕtala hlavou otázka  - odkiaľ evanjelisti vedia o udalostiach pri ktorých oni sami neboli? Napr. z Ježišovho detstva – ako to bolo so zvestovaním a narodením? ... No v prvom rade od Márie – ona v prvotnej Cirkvi rozprávala o týchto udalostiach, ktoré sama zažila. Píše sa o tom aj v samotných evanjeliách – akoby...
Čítaj ďalej o Krátky pohľad na zvestovanie Pána Ježiša a Jána Krstiteľa »

Odkiaľ si Ježiš?

Uprostred výsluchu kladie Pilát Ježišovi otázku – „Odkiaľ si?" On hovorí, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A naznačuje aj prečo prišiel na túto zem: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde." (Jn 18,37) Pilát si pýta Ježiša odkiaľ je, aby vlastne porozumel kto Ježiš je a čo asi chce. Aj my sa pýtame – kto...
Čítaj ďalej o Odkiaľ si Ježiš? »

Prvý pohľad na Ježišovo tajomstvo.

Človeka vždy zaujímala otázka zmyslu života, otázka – odkiaľ som – aký je môj pôvod – som naozaj iba výsledok nejakej evolučnej náhody? A otázka, ktorá nás azda ešte viac páli je otázka budúcnosti – kam kráčam? Čo bude po smrti - bude koniec všetkého? Celej existencie? A naozaj, keď si položíme úprimne otázku – pred čím môže mať človek azda najväčší strach – objavuje sa nám...
Čítaj ďalej o Prvý pohľad na Ježišovo tajomstvo. »
Ukazujem 31 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 1