Ženský advent 20: Krok dedičstva

Čítanie zo Svätého Písma Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne. Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R. Pánov úmysel trvá naveky, * myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. R. Naša duša očakáva...
Čítaj ďalej o Ženský advent 20: Krok dedičstva »

Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej...
Čítaj ďalej o Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle »

Ženský advent: 18 Krok materstva

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona...
Čítaj ďalej o Ženský advent: 18 Krok materstva »

Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Čítanie zo Svätého Písma   S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne...
Čítaj ďalej o Ženský advent 17: Krok vytrvalosti »

Ženský advent 14: Krok svedectva

Čítanie zo Svätého Písma:   Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe,...
Čítaj ďalej o Ženský advent 14: Krok svedectva »

Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Čítanie zo Svätého Písma: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo...
Čítaj ďalej o Ženský advent 13: Učiť sa kráčať »

Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci

Čítanie zo Svätého Písma: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. Preveješ ich: vietor ich...
Čítaj ďalej o Ženský advent 12: Krok prijatia pomoci »

Ženský advent 11: Krok odpočinku

Čítanie zo Svätého Písma: Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“   Zamyslenie: Bremená. Nikdy sa nenesú samé, ale...
Čítaj ďalej o Ženský advent 11: Krok odpočinku »

Ženský advent 10: Krok späť

Čítanie zo Svätého Písma Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý...
Čítaj ďalej o Ženský advent 10: Krok späť »

Ženský advent 9: Krok odpustenia

Čítanie zo Svätého Písma: Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli...
Čítaj ďalej o Ženský advent 9: Krok odpustenia »

2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania. R. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: * „Veľké veci urobil s nimi Pán.“ Veľké veci urobil s nami Pán * a máme z toho radosť. R. Zmeň, Pane, naše zajatie * ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, * ...
Čítaj ďalej o 2.adventná nedeľa: Ženský advent 8: Krok slobody »

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej...
Čítaj ďalej o Ženský advent 7: Krok poslušnosti »

Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu

Čítanie zo Svätého Písma Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? R. O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám. R. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * ...
Čítaj ďalej o Ženský advent 6: Vykročiť zo strachu »

Ženský advent 5: Krok vernosti

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň sa bude v judejskej krajine spievať táto pieseň: „Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud, ľud, ktorý zachováva vernosť. Má ducha pevného; zaistíš mu pokoj, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána stále, lebo Pán je skala naveky. Zvrhol tých, čo...
Čítaj ďalej o Ženský advent 5: Krok vernosti »

Ženský advent 4: Krok radosti

Čítanie zo Svätého Písma Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho...
Čítaj ďalej o Ženský advent 4: Krok radosti »

Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému

Čítanie zo Svätého Písma V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa...
Čítaj ďalej o Ženský advent 3: Krok k Duchu Svätému »

Ženský advent 2: Krok pokoja

Čítanie zo Svätého Písma: Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí...
Čítaj ďalej o Ženský advent 2: Krok pokoja »

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu.  V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.“ Zamyslenie: Dnes sa...
Čítaj ďalej o 1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe »
Ukazujem 18 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1