Blogs

« Back

Náš APOŠTOLÁT s našou LÁSKOU

Radostná zvesť - evanjelium o Božej láske, je určená všetkým ľuďom. A povinnosťou nás - veriacich, je odovzdávať svoju živú vieru našim blížnym. Niektorých posiela Pán až na kraj sveta, aby tam šírili svetlo živej viery. To sú hlavne misionári. Niektorí slúžia Pánovi ako kňazi, alebo rehoľníci. Väčšinu veriacich Pán pozýva vydávať svedectvo o ňom - Živom Bohu - v prostredí, kde žijú obyčajný život obyčajného veriaceho. Život laika. Predsa však je jedno spoločné a veľmi dôležité, čo spája nás všetkých pri odovzdávaní našej viery. Aj pre kňazov, reholníkov, pre misionárov, aj pre laikov ...

  Spomeňme si na slová svätého apoštola Pavla, ktorý v Hymnuse na lásku píše aj: " A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. ( 1 Kor 13,2 ). Tieto slová sú veľmi dôležité pri každom apoštoláte, pri každej predevanjelizácii, pri každej evanjelizácii. Samozrejme aj pri každej pastorácii. Svätý otec Benedikt XVI. v čase, keď bol ešte kardinálom Razingerom, napísal v jednej svojej písomnej práci myšlienku v tom duchu, že : " ... Láska je poznávacím znakom úprimne veriaceho človeka, znakom živej viery ... " . Spomeňme si na slová Pána Ježiša: " Soľ je dobrá. Ale ak aj Soľ stratí chuť, čím ju napravia? "  (  Luk 14,34 ) Chuťou soli zeme - veriacich - je práve "slanosť" - vrúcna láska . K Bohu, a aj ku blížnym.

    Často badáme, že ovocie nášho apoštolátu, našej predevanjelizácie a našej evanjelizácie vo svete je slabé. Myslím, že problém je asi v tom, že je málo cítiť v ňom práve " slanosť " - Lásku. Možno povedať, že práve táto okolnosť je často rozhodujúcou pre úspech, alebo neúspech nášho apoštolátu, predevanjelizácie a evanjelizácie. Ak konkrétny človek, ktorému hovoríme o Milujúcom Bohu, pocíti našu lásku ( "slanosť" ) - skôr prijme naše úprimné slová o Živom Milujúcom Bohu, ktorého zaujíma život, prítomnosť a budúcnosť každého človeka. Teda aj toho, ktorý sa práve s naším apoštolátom stretá.

    Pán Ježiš hovorí : "Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. " (  Mt  5,14 ) . Nech je teda naša láska, s ktorou budeme apoštolovať a evanjelizovať, tým svetlom sveta, tou slanosťou, pomocou ktorej sa na Zemi bude šíriť Božie kráľovstvo - Kráľovstvo lásky.

Comments
sign-in-to-add-comment
Pýtal som sa Boha, či ma miluje, a Boh odvetil: " Áno." Dal svojho jediného syna, ktorý zomrel za mňa, a jedného dňa pôjdem do neba, lebo verím.
Prosím Boha, aby mi pomohol milovať ostatných tak, ako on miluje mňa, a Boh odvetil.
"Á konečne si pochopil!"

To je to čo od nás žiada Boh, žiť LÁSKOU.
Posted on 10/18/12 9:55 PM.
A kto to pochopí, miluje svojho Boha, svojho blížneho aj svojho nepriateľa ako seba samého.
Posted on 10/19/12 5:12 AM in reply to žaneta Krížková.
Posted on 10/19/12 6:52 AM in reply to Anna Václavová.

javax.portlet.title.BGTCG