Blogs

« Back

Nový ebook pre laických apoštolov - zdarma

Nový ebook pre laických apoštolov - zdarma

Každý kresťan-laik je povolaný ku laickému apoštolátu. Pre niekoho je to neznámy pojem. Niekde o tom počul, ale nevie si dosť dobre predstaviť, čo to v sebe obsahuje. O tom, čo znamená laický apoštolát, a ako ho konať, hovorí nový ebook... Zdarma...

Obyčajne pri nových začiatkoch dobre padnú overené rady, aby človek zbytočne nerobil chyby, ktorým sa dá vyhnúť. Môže sa obrátiť na niekoho, kto sa danej činnosti už venuje dlhšiu dobu. Keď chce niekto vymaľovať byt, môže sa obrátiť na suseda, o ktorom vie, že si už byt vymaľoval. Dobré rady padnú vhod. O tom, akú farbu voliť, aké pomôcky, aký postup zvoliť. Kde sa dá ušetriť, a na čo si dať pozor.
V živote kráčame za rôznymi cieľmi, a treba dobre zvoliť cieľ, trasu a dopravné prostriedky, aby sme do cieľa došli. Kresťan vie, že náš život smrťou nekončí. Vo večnosti na nás čaká Niekto, kto nás miluje. Dobrý Pán Boh poslal svojho Syna - Ježiša, aby nám otvoril Nebo, a priviedol nás do večnej blaženosti k Nebeskému Otcovi. Ježiš si vyvolil svojich nasledovníkov, aby Ho nasledovali a šírili Radostnú zvesť o Ňom do celého sveta. Nazval ich apoštolmi. Oni odovzdávali vieru v Ježiša Krista zase svojim nasledovníkom. Z Ježišovho boku sa zrodila Cirkev, ktorá za pomoci apoštolov a Božej milosti rástla až do dnešných dní. Ježiš volal nie len svojich súčasníkov, ale jeho volanie zaznieva aj dnes nad nami. Ježiš aj nám hovorí, čo povedal Filipovi: ,,...Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!"" ( Jn 1,43 ) Tieto slová zaznievajú aj nad laickými apoštolmi, aby svojím životom, ale aj slovami svedčili o Živom Bohu v ich srdci. Laický apoštolát sa stáva jeden z mnohých prostriedkov pre šírenie Radostnej zvesti - Evanjelia, a pre šírenie viery, lásky a nádeje v Ježišovi Kristovi .
Pre tých, ktorí sa zaujímate o aktívny apoštolát laikov, odporúčam, aby ste si stiahli ebook ,,Laický apoštolát a laický apoštol", ( Tretie vydanie aktuálne k dispozícii ( Doplnené 23.12.2018 )) ktorý sa dá ZADARMO ( NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE ! ) stiahnuť na adrese:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/75743eb9-b69d-4522-beda-9ba5265e3939
( Starý neplatný link : 
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol+%28%20Tretie+doplnen%C3%A9%20vydanie+%29/50828abe-abd7-4c74-b7ad-f9ca7853ca7a )


 

javax.portlet.title.BGTCG