Blogs

« Back

Odpovede na útoky...

Odpovede na útoky...

Odpovede na útoky na Cirkev a na kňazov... Alebo pomoc pre pochybujúcich... ( Doplnené )

   Odpoveď vyplýva z Ježišových slov učeníkom a ich nasledovníkom:,, Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, Ktorý ma poslal." ( Lk 10,16 ) Ďalej: ,,A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života." (Mt 19, 29 ) Pomôžu Ti aj tieto Ježišove slová, ktoré povedal svojim učeníkom a ich nasledovníkom: ,,... lebo robotník si zaslúži svoju mzdu...." ( Lk 10,7 ) Tiež: ,, Veď Písmo hovorí: "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu." ( 1 Tim 5,18 ) Alebo Ty, keď pracuješ, tak si nezoberieš plat na svoju obživu? Kňazi, ktorí majú za sebou päť rokov štúdia teológie zarábajú často toľko ako účtovník. A práca s ľuďmi je najťažšia. Služba Pánovi a veriacim 24 hodín denne... Cirkevný majetok teda slúži Pánovi, kňazom a veriacim Cirkvi. Cirkev zároveň vykonáva všeobecné dobro pre ľudskú spoločnosť, napríklad Charitou, chráni spoločnosť voči amorálnej deštrukcii, a pomáha spoločnosti udržovať zdravé medziľudské vzťahy.
Čo sa týka nutného násilia na obranu detí pred nespravodlivým násilím, napríklad obrana kresťanov proti tureckým nájazdom v Európe - platia Ježišove slová: ,, Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." ( Mt 25,40 ) Kresťania majú právo brániť svoje rodiny, deti, ženy, bratov, sestry, starých a chorých ľudí proti útokom nepriateľov. 
   Kto ich za to bude súdiť?..

 ( Pridané: 11.5.2019 o 20:32 - Reštitúcie sa vzťahujú na majetok Cirkvi, ktorý z väčšej časti dostala Cirkev od veriacich v priebehu dvoch tisícročí napríklad aj poručením dedičstva od zosnulého. Všelijakí špekulanti pokukovali po cirkevnom majetku. Aj v socializme. Preto ho komunisti ukradli použitím moci. Kto to obhajuje? Kto sa prihlasuje sa ku komunistickému zlodejstvu? Cirkev nič neukradla. Všetko, čo má dosiahla Cirkev spravodlivou cestou. To, že kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu je odrazom uznania užitočnosti Katolíckej Cirkvi pre občanov štátu. Teda aj pre kohokoľvek. Keby ostal na ulici ako bezdomovec, kludne by sa mohol postavil do radu na pomoc od Katolíckej charity, ktorú platí Cirkev z peňazí darcov. Cirkev motivuje, organizuje a vedie Katolícku charitu. Toto chce niekto vyčítať Cirkvi?... Mohla by vyberať poplatky za svoju službu štátu pre dobro všetkých. Veď:,,Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." ( Mt 4,4 ) Cirkev tvorí aj mnoho svätých, od ktorých by si mohol mnohý brať príklad. Ak chce. Z čoho by obvinil svätých? Nemá argumenty... Kto chce súdiť celú Cirkev?... Z práce 65% občanov štátu, ktorí sú veriaci, profituje celý štát, teda aj neveriaci. Do kostolov majú prístup aj neveriaci. Kostoly priťahujú mnohých zahraničných turistov,milovníkov umenia. Bez vstupného. Profit z toho má hlavne štát, teda aj neveriaci občania. Cirkev vedie veľké množstvo charitatívnych projektov, ktoré pomáhajú aj neveriacim. Zdarma. Toto chce niekto vyčítať Cirkvi?... Čo sa týka uznaných chýb z minulosti, sú to chyby konkrétnych ľudí, za ktoré sa Cirkev ospravedlnila. Alebo chce niekto obviňovať aj mňa z toho, čo bolo pred storočiami?... )

Comments
sign-in-to-add-comment
Pápež František zverejnil krásny dokument o svätosti https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/a­postolska-exhortacia-gaudete-et-exsultate
Istým spôsobom sa jedná o reakciu na obvinenia, že chce dať Eucharistiu aj rozvedeným. Je to však oveľa viac než reakcia. Je to skutočná úvaha o povolaní k svätosti kresťana.
Počas svojej poslednej cesty v Bulharsku povedal, že kto sa vzdiali od Cirkvi, prestane ju vnímať, ako matku, a začne je vnímať, ako macochu. Začne ju kadejako kritizovať a napádať.
Aj Ježiša napádali kadejakými otázkami. Na jednu z nich odpovedal: Ani ja Vám nepoviem, akou mocou to robím.
Keby Cirkev bola iba ľudskou organizáciou, už dávno by zanikla.
Nedávno som čítal, že v prvých storočiach Cirkev považovala kresťanské spoločenstvo za reálne telo Krista a Eucharistiu za mystické telo. Po kadejakých heréziách ohľadom Eucharistie Cirkev začala nazývať reálnym telom Krista Eucharistiu a spoločenstvo začala nazývať mystickým telom.
Pápež František v Bulharsku povedal krásnu vec. Cirkev je dom, ktorý má kľúče zvonku. Preto do nej môže každý vstúpiť. To Cirkvi v dejinách narobilo veľa problémov. Zakaždým, keď sa niekto pokúšal vylúčiť z Cirkvi hriešnikov, Cirkev to odmietala a tí, ktorí si o sebe mysleli, že sú lepší, než iní, zakladali rôzne sekty.
Už svätý Ambróz vedel, že Cirkev je zároveň Čistá a prostitútka ( casta meretrix ).
Na začiatku svätej omše verejne vyznávame hriechy, svätá spoveď je verejným vyznávaním hriechov a bez nápravy a pokánia nieje platná.
Preto tí, ktorí chcú, aby sa kňazi dištancovali verejne, nevedia čo hovoria.
Cirkev v dejinách narobila viac dobra než zla. Lekárne, nemocnice, školy, vymyslela Cirkev. Iba vďaka Cirkvi a Evanjeliu sa začalo brať do úvahy, že existuje rovnosť medzi mužom a ženou a rovnosť medzi bohatými a chudobnými. Inkvizícia zaviedla možnosť obhajoby, ktorá doteraz existuje vo verejných procesoch. To netvrdím ja, ale odborník na dejiny kresťanstva Rodney Stark, ktorý nemá žiaden dôvod obhajovať katolícku Cirkev. Odborníci, ako on, vedia, že osvietenci a slobodomurári prekrútili dejiny. A keďže sú pri moci, dodnes sa v školách vyučujú klamstvá o kresťanstve. Križiacke výpravy umožnili Európanom spoznať matematiku, filozofiu, architektúru a medicínu, ktorú v tej dobe arabi ovládali lepšie než Európania. Nemožno posudzovať dejiny našou mentalitou. Mučenie bolo bežnou praxou. Inkvizítori, existujú o tom dokumenty, zakazovali mučenie. Cirkev skoro pochopila, že nikoho nemožno nútiť k tomu, aby povedal pravdu. Keďže Cirkev žila a žije vo svete, boli tu aj tí, čo zneužívali svoje postavenie. Svätá Jana z Arku bola odsúdená z politických dôvodov. Taktiež Templári boli nespravodlivo odsúdení a ich majetok zhabaný. Dalo by sa pokračovať. ( zdroj: https://www.ibs.it/bearing-false-witness-debunking-centuries-libro-inglese-rodne­y-stark/e/9780281077748 )
Posted on 5/11/19 6:04 PM.
Ľudia, ktorí si myslia, že dane by boli nižšie, keby sa nedávali platy kňazom a pastorom, sú naivní.
V Taliansku je možnosť rozhodnúť, že či chcem dať 8 promile z platu Cirkvi, alebo iným zaregistrovaným cirkvám,
alebo ich dať štátu.
Nedávno vyšlo najavo, že štát,
ktorý by mal tie peniaze použiť na projekty pre chudobných, ako to robí katolícka charita a iné kresťanské organizácie,
za tie peniaze nakúpil zbrane.
Posted on 5/11/19 9:24 PM.

javax.portlet.title.BGTCG