Blogs

« Back

Čítame YouCat - 1. časť - 3. kapitola

Čítame YouCat - 1. časť - 3. kapitola

Znova otváram YouCat a pozývam vás, aby ste sa spolu so mnou začítali do jeho textu...

   Boh ku nám hovorí rôznymi spôsobmi. A my môžeme odpovedať! Dobrý Pán Boh počúva naše slová, naše modlitby, sleduje naše kroky. Aj naše myšlienky. Či sú plné lásky, alebo sa v láske ešte musíme polepšovať. To potom vidno na našich slovách a našich skutkoch. 

Kapitola: Ľudia odpovedajú Bohu
Preberme si otázky a odpovede v YouCate:

   Ako môžeme odpovedať Bohu, keď k nám hovorí?
   V každom stretnutí dvoch ľudí, v každom hlbokom zážitku z prírody, v každej zdanlivej náhode, v každej výzve i v každom trápení je ukryté Božie posolstvo pre nás. A Boh k nám hovorí ešte zreteľnejšie, keď sa na nás obracia vo svojom slove alebo v hlase nášho svedomia. Obracia sa na nás ako na svojich priateľov.
,,Viera je založená na prijatí pravdy, ktorú nemôžeme obsiahnuť rozumom, pretože funguje, jednoducho a výlučne, na základe svedectva." BL. JOHN HENRY NEWMAN (1801 - 1890, konvertita, neskôr kardinál Katolíckej cirkvi, anglický filozof a teológ)

    Čo je to viera?
    Viera je poznanie a dôvera. Charakterizuje ju sedem znakov: viera je dokonalý Boží dar, viera v Ježiša je nadprirodzená sila, viera vyžaduje slobodnú vôľu a jasný rozum človeka, viera je absolútna istota, viera je nedokonalá, kým v nej nepôsobí láska, viera rastie, ak čoraz pozornejšie počúvame Božie slovo a ak sme s Bohom v živom rozhovore prostredníctvom modlitby, viera je pre nás už teraz predzvesťou nebeskej radosti.

    Veriť - ale ako?
    Kto verí, usiluje sa o osobný vzťah s Bohom a je ochotný veriť Bohu všetko, čo o sebe zjaví. Na začiatku viery býva často nejaký otras alebo nepokoj. Človek cíti, že viditeľný svet a obvyklý beh udalostí nemôže znamenať úplne všetko. Uvedomuje si, že sa ho dotklo tajomstvo. 
,,Credo, ut intellegam - Verím, aby som rozumel." SV. ANZELM Z CANTERBURY ( 1 0 3 3 / 3 4 - 1109, učiteľ Cirkvi, významný stredoveký teológ)

     Existuje nejaký rozpor medzi vierou a prírodnými vedami?
     Medzi vierou a prírodnými vedami nejestvuje žiadny neprekonateľný rozpor, pretože nemôže jestvovať dvojitá pravda.
Žiadna pravda viery nekonkuruje pravde vedy. Existuje Len jedna pravda a na ňu sa odvoláva tak viera ako aj vedecký rozum. Od Boha pochádza rozum, ktorým dokážeme poznávať racionálne štruktúry sveta, a rovnako aj viera. Preto kresťanská viera predpokladá a podporuje (prírodnú) vedu. 
,,Medzi Bohom a prírodnými vedami nenájdeme nikdy rozpor. Nielenže sa navzájom nevylučujú, ako sa dnes mnohí domnievajú a obávajú, ale navzájom sa dopĺňajú a podmieňujú." MAX PLANCK (1858 - 1947, fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, zakladateľ kvantovej teórie)

    Čo má moja viera spoločné s Cirkvou?
    Nikto nemôže veriť sám pre seba, tak ako nikto nemôže sám pre seba žiť. Vieru prijímame od -> CIRKVI a žijeme ju v spoločenstve s ľuďmi, s ktorými sa o ňu delíme. Každý veriaci človek pripája svoj slobodný súhlas k spoločnému „veríme" -> C I R K V I . Od Cirkvi vieru prijal. KRÉDO (lat. credo = verím): Prvé slovo apoštolského vyznania viery sa stalo v Cirkvi
názvom pre rozličné formuly vyznania, v ktorých je záväzne zahrnutý základný obsah viery.

   V YouCat-e je toho viac ku tejto téme. Preto odporúčam, ak máte záujem - stiahnuť si ZADARMO  YouCat na:
http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm

   Len smelo do toho!...
 

 

javax.portlet.title.BGTCG