Blogs

« Back

Jazyk súčasnej Evanjelizácie

Jazyk súčasnej Evanjelizácie

Dnes sa skoro každý snaží učiť nejaký cudzí jazyk. Aby savedel pohybovať za hranicami Slovenska, učí sa najčastejšie angličtinu, nemčinu, francúzštinu, alebo iný svetový jazyk. Ak chce v dnešnom svete obstáť, udržať si pracovné miesto, stráviť príjemnú dovolenku so zaujímavými ľuďmi " za hranicami všedných dní", či inak rozšíriť svoje ľudské, alebo pracovné možnosti, učí sa cudzie jazyky. My-kresťania máme ešte poslanie od Ježiša :" Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého . " ( Mt 28,19 ) Poznáme ale, akým jazykom máme ohlasovať Evanjelium dnešným ľuďom, aby ho skôr prijali ?

Ježiš keď chodil po Zemi, učil svojich poslucháčov jazykom ich každodenného života. Používal podobenstvá, ktorým by mohli jeho súčasníci najlepšie porozumieť. Vo svojom učení vykreľoval duchovné skutočnosti jednoduchými obyčajnými ľudskými slovami, ktoré ľudia používali skoro každý deň. Bolo to potrebné. lebo Ježišovi súčasnici nepoznali, čo je to osobný počítač, auto, vodičské oprávnenie, zdravotné stredisko, či iné slová vyjadrujúce skutočnosti, ktoré v dnešnej podobe ešte v Ježišových časoch neboli. Tak isto sa dá povedať, že súčasný človek málokedy vie vysvetliť, čo je napríklad Božie kráľovstvo, synedrium, tóra, mýtnik, konzul, či iné podobné pojmy,tak často používané vo Svätom písme. Čo s tým ? Poslanie od Ježiša na ohlasovanie máme. Ježiš nám prisľúbil aj Ducha Svätého. Máme Cirkev. Čítame Sväté písmo. Chodíme na omše, na ktorých nám kňaz pekne vysvetľuje usmernenia Ježiša na to, aby sme do Neba prišli. Tak ako teda ohlasovať, aby nám naši súčasníci, naši blížni rozumeli ? Predovšetkým si musíme uvedomiť, že nie sme na to sami !! Ježiš nám prisľúbil : " Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ ( Mt 28, 19-20 ) Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.( Jn 14,26 ) Máme teda pomoc Ježišovho Ducha, ktorý nám v tom pomáha. Ježiš nás povzbudzuje:" Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť." ( Lk 21,14-15 ) Je však dôležité, aby sme mali sviatostného Ježiša v srdci. Ježiš nám o tom hovorí :"Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) Spomeňme si tiež na svätého Pavla, ktorý nám pripomína veľmi dôležitú vec:" 1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. ( 1 Kor 13,1-3 ) Zo všetkého horeuvedeného mi vychádza, že najlepšie budeme ohlasovať Evanjelium v Duchu Svätom-Duchu Lásky, so sviatostným Ježišom v našom srdci, osobným svedectvom nášho života podľa Evanjelia v láske, a z lásky k Bohu a ku blížnym. Je vhodné používať najprv podobemnstvá a príklady z dnešného života, a potom, v prípade záujmu o hlbšie vysvetlenie môžeme "zatiahnuť na hlbinu" ježišovho učenia. Myslím, že sa nemusíme báť o " naše perly", ak dotyčný prejaví úprimný záujem o poznanie Toho, kto povedal: " ... "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 ) Predtým však odporúčam modliť sa za tých, ktorým budeme ohlasova Ježiša. Či už svedectvom vlastného života, alebo aj slovami v Duchu Svätom. Aj za tých, ktorí budú čítať vaše blogy !!!( Dve vety pridané 11.2.2012) Veľmi účinným, a nevyvrátiteľným svedectvom je aj rozprávanie konkrétnych a pravdivých udalostí z nášho života, pri ktorých bol viac, či menej zjavný Boží zásah, Božia pomoc, ktoré prišli po našej modlitbe ako odpoveď nášho Dobrého Milujúceho Boha. Prípadne môžeme spomenúť svedectvo o Božej milosti, ktorú dostali naši známi. Prajem vám veľa Božích milostí, a veľa Božieho požehnania pre apoštolát , predevanjelizáciu a šírenie Evanjelia cestou týmto svetom. Prajem vám aj radostnú cestu k Nebeskému Otcovi, ktorý nás má tak rád, že obetoval svojho jediného Syna - Ježiša Krista, aby nezahynul nik kto v Neho verí, ale aby mal život večný !!!

javax.portlet.title.BGTCG